Jump to content

✠ [BR] ⏩ RPG MOC HELL ⏪ ✠ SERVIDOR BRASILEIRO DE RPG, TOTALMENTE MODIFICADO!


Recommended Posts

ミ★®╚»[ɓʀ] ɱѳC ɦɛʆʆ «╝™
• ѵɛɳɦɑ cѳɳɦɛcɛʀ ѳ ɳѳรรѳ ɳѳѵѳ รɛʀѵiɗѳʀ ɗɛ ʀPG!

 》Tɛɱѳร《
• รiรtɛɱɑ ɗɛ cɑรɑร ( ѵѳcê pѳɗɛ tɛʀ ɑ cɑรɑ quɛ quiรɛʀ ) 
• Cɑʀʀѳร ( ɓʀɑรiʆɛiʀѳร ɛ iɱpѳʀtɑɗѳร ) 
• รiรtɛɱɑ ѵIP
• ѵáʀiѳร ʆѳcɑiร ɗɛ ʀѳuɓѳ 
• ɗiѵɛʀรѳร ɱѳɗ'ร 
• Բɑѵɛʆɑร 
• Tʀɑɓɑʆɦѳร 

》ɛรtɑɱѳร ɑcɛitɑɳɗѳ รugɛรtõɛร, ɗê ɑ รuɑ!《 

• Cѳʀpѳʀɑçõɛร ( ʀѳTɑ, ԲѳʀÇɑ TÁTICɑ, ɓѳPɛ ) 
•Gɑɳguɛร ( PCC, Cѳɱɑɳɗѳ ѵɛʀɱɛʆɦѳ, WѳʆC'$ )
 
》ѳɓรɛʀѵɑÇÕɛร《 
• Pɑʀɑ cʀiɑʀ uɱɑ ɳѳѵɑ Gɑɳguɛ é ɳɛcɛรรáʀiѳ 5 pʆɑyɛʀร! 
• Pɑʀɑ cʀiɑʀ uɱɑ ɳѳѵɑ Cѳʀpѳʀɑçãѳ é ɳɛcɛรรáʀiѳ 5 pʆɑyɛʀร! 
■ ѵɛɳɦɑ Բɑzɛʀ pɑʀtɛ ɗɛรรɑ Բɑɱíʆiɑ! *IP:*mtasa://158.69.120.217:22073 *Tɛɑɱ รPɛɑK:*158.69.111.10:10804
■ ɛɳtʀɛ ɛɱ ɳѳรรѳ gʀupѳ ɛ Բiquɛ pѳʀ ɗɛɳtʀѳ ɗɛ tuɗѳ quɛ ɑcѳɳtɛcɛ ɳѳ ɳѳรรѳ รɛʀѵiɗѳʀ: (https://chat.whatsapp.com/0GM22MaBD7K7iwcHt15nJf)★彡

IP:  mtasa://158.69.120.217:22073

Tɛɑɱ รPɛɑk3: 158.69.111.10:10804

Link to comment
  • 3 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...