Jump to content

Recommended Posts

yeah... this is what I get

ô '¦ ô¥ ‘ š …Ä éà Aô$ô@uô ´B)ô$$ È ðâ Ö …?øLM Gå ª øàäè

è €?79àäè ÍÌÌ= €?Ö …?øRM Gå Ö €Ø}M bå ª øàäè

è €?7

àäè ÍÌÌ= €?79àäè ÍÌL> À? Ø¿øM ½ä Gå Ö ¿øM Zä bå Ø Ü ôø '¦ ø¥ ˜ uÄ @*Ä33+Aø$ø@uø ‡C)øC Ü Zä Ö …?üLM ±æ ª üôøü

ü €?79ôøü ÍÌÌ= €?Ö …?üRM ±æ Ö €ì}M Ìæ ª üôøü

ü €?7

ôøü ÍÌÌ= €?79ôøü ÍÌL> À? ì¿üM 'æ ±æ Ö ¿üM Äå Ìæ ì ð ôü '¦ ü¥ ­ f6¬ÄšYpÄ?Â]Aü$ü@uü )ü+ ð Äå Ö …? LM è ª

€?79 ÍÌÌ= €?Ö …? RM è Ö € }M 6è ª

€?7

ÍÌÌ= €?79 ÍÌL> À? ¿ M ‘ç è Ö ¿ M .ç 6è ô '¦ ¥ œ šÙ±Cf¦ÿÚ™9A $ @u  C) .

.ç Ö …?LM Œé ª $

$ €?79 $ ÍÌÌ= €?Ö …?RM Œé Ö €}M §é ª $

$ €?7

$ ÍÌÌ= €?79 $ ÍÌL> À? ¿M é Œé Ö ¿M Ÿè §é ô '¦ ¥ œ ÍL&Ä EDff&[email protected] ).

Ÿè Ö …?LM ýê ª 048

8 €?79048 ÍÌÌ= €?Ö …?RM ýê Ö €(}M ë ª 048

8 €?7

048 ÍÌÌ= €?79048 ÍÌL> À? (¿M sê ýê Ö ¿M ê ë ( , ô '¦ ¥ É ÍLXÄšÉ[email protected] 4C) , ê Ö …?LM gì ª DHL

L €?79DHL ÍÌÌ= €?Ö …?RM gì Ö €<}M ‚ì ª DHL

L €?7

DHL ÍÌÌ= €?79DHL ÍÌL> À? <¿M Ýë gì Ö ¿M zë ‚ì < @ ô '¦ ¥ Æ P¥Ä ¶D €•[email protected] C)+N

@ zë Ö …?LM Øí ª X\`

` €?79X\` ÍÌÌ= €?Ö …?RM Øí Ö €P}M óí ª X\`

` €?7

X\` ÍÌÌ= €?79X\` ÍÌL> À? P¿M Ní Øí Ö ¿M ëì óí P T ô '¦ ¥ À š¿CÍ,Ä [email protected]ÍÌA) $ T ëì Ö …?LM Bï ª lpt

t €?79lpt ÍÌÌ= €?Ö …?RM Bï Ö €d}M ]ï ª lpt

t €?7

lpt ÍÌÌ= €?79lpt ÍÌL> À? d¿M ¸î Bï Ö ¿M Uî ]ï d h ô '¦ ¥ Û f¦#Äfö­D [email protected] €°C) h Uî Ö …?LM ¬ð ª €„ˆ

ˆ €?79€„ˆ ÍÌÌ= €?Ö …?RM ¬ð Ö €x}M Çð ª €„ˆ

ˆ €?7

€„ˆ ÍÌÌ= €?79€„ˆ ÍÌL> À? x¿M "ð ¬ð Ö ¿M ¿ï Çð x | ô '¦ ¥ ® šYéÚZD [email protected] ªB) | ¿ï Ö …?LM ò ª ”˜œ

œ €?79”˜œ ÍÌÌ= €?Ö …?RM ò Ö €Œ}M 1ò ª ”˜œ

œ €?7

”˜œ ÍÌÌ= €?79”˜œ ÍÌL> À? Œ¿M Œñ ò Ö ¿M )ñ 1ò Œ ? ô '¦ ¥ ? @ZÄ Ã [email protected]  A)CC ? )ñ Ö …? LM €ó ª ¨¬°

° €?79¨¬° ÍÌÌ= €?Ö …? RM €ó Ö € }M ›ó ª ¨¬°

° €?7

¨¬° ÍÌÌ= €?79¨¬° ÍÌL> À?  ¿ M öò €ó Ö ¿ M “ò ›ó   ¤ ô '¦ ¥ ‰ 3³-Ä3SeDš™!A $ @u ‡C) ¤ “ò Ö …?$LM êô ª $¼ÀÄ

Ä €?79¼ÀÄ ÍÌÌ= €?Ö …?$RM êô Ö €´}M õ ª $¼ÀÄ

Ä €?7

¼ÀÄ ÍÌÌ= €?79¼ÀÄ ÍÌL> À? ´¿$M `ô êô Ö ¿$M ýó õ ´ ¸ ô$ '¦ $¥ å ÍìlÄ3žÄ[email protected]$ 4C)$A ¸ ýó Ö …?(LM Tö ª (ÐÔØ

Ø €?79ÐÔØ ÍÌÌ= €?Ö …?(RM Tö Ö €È}M oö ª (ÐÔØ

Ø €?7

ÐÔØ ÍÌÌ= €?79ÐÔØ ÍÌL> À? È¿(M Êõ Tö Ö ¿(M gõ oö 7

ÐÔØ ÍÌÌ= @@79ÐÔØ ÍÌL> `@ È Ì ô( '¦ (¥ Ù €Ãà @Ä B($(@u( ´B)( Ì gõ Ö …?,LM ø ª ,äèì

ì €?79äèì ÍÌÌ= €?Ö …?,RM ø Ö €Ü}M ø ª ,äèì

ì €?7

äèì ÍÌÌ= €?79äèì ÍÌL> À? Ü¿,M v÷ ø Ö ¿,M ÷ ø 7

äèì ÍÌÌ= @@79äèì ÍÌL> `@ Ü à ô, '¦ ,¥ Á šÙÉCš™éÚ™A,$,@u, ‡C), à ÷ Ö …?0LM ¬ù ª 0øü

€?79øü ÍÌÌ= €?Ö …?0RM ¬ù Ö €ð}M Çù ª 0øü

€?7

øü ÍÌÌ= €?79øü ÍÌL> À? ð¿0M "ù ¬ù Ö ¿0M ¿ø Çù 7

øü ÍÌÌ= @@79øü ÍÌL> `@ ð ô ô0 '¦ 0¥ Ï ÍL[ÄfÆ

€?79 ÍÌÌ= €?Ö …?4RM Xû Ö €}M sû ª 4

€?7

ÍÌÌ= €?79 ÍÌL> À? ¿4M Îú Xû Ö ¿4M kú sû 7

ÍÌÌ= @@79 ÍÌL> `@ ô4 '¦ 4¥ ? 33¶CÍŒÄÍÌ[email protected]  C)4.

4 kú Ö …?8LM ý ª 8 $(

( €?79 $( ÍÌÌ= €?Ö …?8RM ý Ö €}M &ý ª 8 $(

( €?7

$( ÍÌÌ= €?79 $( ÍÌL> À? ¿8M ?ü ý Ö ¿8M ü &ý 7

$( ÍÌÌ= @@79 $( ÍÌL> `@ ô8 '¦ 8¥ Ô ff—B p…DÍÌ\[email protected] ðA)8 $ ü Ö …?

< €?7948< ÍÌÌ= €?Ö …?

< €?7

48< ÍÌÌ= €?7948< ÍÌL> À? ,¿

48< ÍÌÌ= @@7948< ÍÌL> `@ , 0 ô< '¦ <¥ ® 33ƒB p…Dš™YA<$<@u< \C)< $ 0 Êý Ö …[email protected] c ª @HLP

P €?79HLP ÍÌÌ= €?Ö …[email protected] c Ö €@}M ~ ª @HLP

P €?7

HLP ÍÌÌ= €?79HLP ÍÌL> À? @¿@M Ùÿ c Ö ¿@M vÿ ~ 7

HLP ÍÌÌ= @@79HLP ÍÌL> `@ @ D ô@ '¦ @¥ — LB €ˆD [email protected][email protected]@[email protected]  A)@ $ D vÿ Ö …?DLM ª D\`d

d €?79\`d ÍÌÌ= €?Ö …?DRM Ö €T}M * ª D\`d

d €?7

\`d ÍÌÌ= €?79\`d ÍÌL> À? T¿DM … Ö ¿DM " * 7

\`d ÍÌÌ= @@79\`d ÍÌL> `@ T X ôD '¦ D¥ Ù ÍÌ™B ЉDš™[email protected] )D $ X " Ö …?HLM » ª Hptx

x €?79ptx ÍÌÌ= €?Ö …?HRM » Ö €h}M Ö ª Hptx

x €?7

ptx ÍÌÌ= €?79ptx ÍÌL> À? h¿HM 1 » Ö ¿HM Î Ö 7

ptx ÍÌÌ= @@79ptx ÍÌL> `@ h l ôH '¦ H¥ ¿ `šÄ `šÄ?Â][email protected] )H l Î Ö …?LLM g ª L„ˆŒ

Œ €?79„ˆŒ ÍÌÌ= €?Ö …?LRM g Ö €|}M ‚ ª L„ˆŒ

Œ €?7

„ˆŒ ÍÌÌ= €?79„ˆŒ ÍÌL> À? |¿LM Ý g Ö ¿LM z ‚ 7

„ˆŒ ÍÌÌ= @@79„ˆŒ ÍÌL> `@ | € ôL '¦ L¥ † @qÄ €[email protected] A)LB € z Ö …?PLM ª P˜œ 

  €?79˜œ  ÍÌÌ= €?Ö …?PRM Ö €?}M . ª P˜œ 

  €?7

˜œ  ÍÌÌ= €?79˜œ  ÍÌL> À? ?¿PM ‰ Ö ¿PM & . 7

˜œ  ÍÌÌ= @@79˜œ  ÍÌL> `@ ? ” ôP '¦ P¥ æ ÍL·Ä @JÄ[email protected] >C)P0A ” & Ö …?TLM ¿ ª T¬°´

´ €?79¬°´ ÍÌÌ= €?Ö …?TRM ¿ Ö €¤}M Ú ª T¬°´

´ €?7

¬°´ ÍÌÌ= €?79¬°´ ÍÌL> À? ¤¿TM 5 ¿ Ö ¿TM Ò Ú 7

¬°´ ÍÌÌ= @@79¬°´ ÍÌL> `@ ¤ ¨ ôT '¦ T¥ Û š©´Äf†PÄ [email protected] ŒB)T8R ¨ Ò Ö …?XLM k

ª XÀÄÈ

È €?79ÀÄÈ ÍÌÌ= €?Ö …?XRM k

Ö €¸}M †

ª XÀÄÈ

È €?7

ÀÄÈ ÍÌÌ= €?79ÀÄÈ ÍÌL> À? ¸¿XM á k

Ö ¿XM ~ †

7

ÀÄÈ ÍÌÌ= @@79ÀÄÈ ÍÌL> `@ ¸ ¼ ôX '¦ X¥ „ ²Äf¦MÄ [email protected] úB)X ¼ ~ Ö …?\LM ª \ÔØÜ

Ü €?79ÔØÜ ÍÌÌ= €?Ö …?\RM Ö €Ì}M 2 ª \ÔØÜ

Ü €?7

ÔØÜ ÍÌÌ= €?79ÔØÜ ÍÌL> À? Ì¿\M ? Ö ¿\M * 2 7

ÔØÜ ÍÌÌ= @@79ÔØÜ ÍÌL> `@ Ì Ð ô\ '¦ \¥ ¡ P³ÄÍlDÄ XA\$\@u\ ´B)\+R Ð * Ö …?`LM Ã

ª `èìð

ð €?79èìð ÍÌÌ= €?Ö …?`RM Ã

Ö €à}M Þ

ª `èìð

ð €?7

èìð ÍÌÌ= €?79èìð ÍÌL> À? à¿`M 9

Ã

Ö ¿`M Ö Þ

7

èìð ÍÌÌ= @@79èìð ÍÌL> `@ à ä ô` '¦ `¥ á f&AÄšù€D A`$`@u` ‡C)` ä Ö Ö …?dLM o ª dü

€?79ü ÍÌÌ= €?Ö …?dRM o Ö €ô}M Š ª dü

€?7

ü ÍÌÌ= €?79ü ÍÌL> À? ô¿dM å o Ö ¿dM ‚ Š 7

ü ÍÌÌ= @@79ü ÍÌL> `@ ô ø ôd '¦ d¥ Æ 3S)Ä `?ÄÍÌ[email protected] 4C)d55 ø ø ‚ Ö …?hLM " ª h

€?79 ÍÌÌ= €?Ö …?hRM " Ö €}M = ª h

€?7

ÍÌÌ= €?79 ÍÌL> À? ¿hM ˜ " Ö ¿hM 5 = 7

ÍÌÌ= @@79 ÍÌL> `@ ôh '¦ h¥ ƒ `2ÄÍlžÄ [email protected] )h 5 Ö …?lLM Î ª l$(,

, €?79$(, ÍÌÌ= €?Ö …?lRM Î Ö €}M é ª l$(,

, €?7

$(, ÍÌÌ= €?79$(, ÍÌL> À? ¿lM D Î Ö ¿lM á é 7

$(, ÍÌÌ= @@79$(, ÍÌL> `@ ôl '¦ l¥ ? 3Ó+Äšù¢Ä [email protected]  A)l[[ á Ö …?pLM z ª p8<@

@ €?798<@ ÍÌÌ= €?Ö …?pRM z Ö €0}M • ª p8<@

@ €?7

8<@ ÍÌÌ= €?798<@ ÍÌL> À? 0¿pM ð z Ö ¿pM ? • 7

8<@ ÍÌÌ= @@798<@ ÍÌL> `@ 0 4 ôp '¦ p¥ … Íì3Ä p¦Ä [email protected] ‘C)p 4 ? Ö …?tLM & ª tLPT

T €?79LPT ÍÌÌ= €?Ö …?tRM & Ö €D}M A ª tLPT

T €?7

LPT ÍÌÌ= €?79LPT ÍÌL> À? D¿tM œ & Ö ¿tM 9 A 7

LPT ÍÌÌ= @@79LPT ÍÌL> `@ D H ôt '¦ t¥ £  ÕÄ @?ÃÍÌ\[email protected] H 9 Ö …?xLM É ª x`dh

h €?79`dh ÍÌÌ= €?Ö …?xRM É Ö €X}M ä ª x`dh

h €?7

`dh ÍÌÌ= €?79`dh ÍÌL> À? X¿xM ? É Ö ¿xM Ü ä 7

`dh ÍÌÌ= @@79`dh ÍÌL> `@ X \ ôx '¦ x¥ È š©ÔÄ3³jÚ™[email protected] ´B \ Ü Ö …?|LM l ª |tx|

| €?79tx| ÍÌÌ= €?Ö …?|RM l Ö €l}M ‡ ª |tx|

| €?7

tx| ÍÌÌ= €?79tx| ÍÌL> À? l¿|M â l Ö ¿|M ‡ 7

tx| ÍÌÌ= @@79tx| ÍÌL> `@ l p ô| '¦ |¥ å ̓C €yÃÍÌ$A|$|@u| *C)|8E p Ö …?€LM ª €ˆŒ?

? €?79ˆŒ? ÍÌÌ= €?Ö …?€RM Ö €€}M 3 ª €ˆŒ?

? €?7

ˆŒ? ÍÌÌ= €?79ˆŒ? ÍÌL> À? €¿€M Ž Ö ¿€M + 3 7

ˆŒ? ÍÌÌ= @@79ˆŒ? ÍÌL> `@ € „ ô€ '¦ €¥ Ó 33mC33cà (A€$€@u€ zC)€ „ + Ö …?„LM Ä ª „œ ¤

¤ €?79œ ¤ ÍÌÌ= €?Ö …?„RM Ä Ö €”}M ß ª „œ ¤

¤ €?7

œ ¤ ÍÌÌ= €?79œ ¤ ÍÌL> À? ”¿„M : Ä Ö ¿„M × ß 7

œ ¤ ÍÌÌ= @@79œ ¤ ÍÌL> `@ ” ˜ ô„ '¦ „¥ — ÍL]ÚYÓà A„$„@u„ ´B)„ ˜ × Ö …?ˆLM p ª ˆ°´¸

¸ €?79°´¸ ÍÌÌ= €?Ö …?ˆRM p Ö €¨}M ‹ ª ˆ°´¸

¸ €?7

°´¸ ÍÌÌ= €?79°´¸ ÍÌL> À? ¨¿ˆM æ p Ö ¿ˆM ƒ ‹ 7

°´¸ ÍÌÌ= @@79°´¸ ÍÌL> `@ ¨ ¬ ôˆ '¦ ˆ¥ ¿ 33mÃÍÌÍÚ™!Aˆ$ˆ@uˆ C)ˆ ¬ ƒ Ö …?ŒLM ª ŒÄÈÌ

Ì €?79ÄÈÌ ÍÌÌ= €?Ö …?ŒRM Ö €¼}M 7 ª ŒÄÈÌ

Ì €?7

ÄÈÌ ÍÌÌ= €?79ÄÈÌ ÍÌL> À? ¼¿ŒM ’ Ö ¿ŒM / 7 7

ÄÈÌ ÍÌÌ= @@79ÄÈÌ ÍÌL> `@ ¼ À ôŒ '¦ Œ¥ Ò ffåBÍL|C33£AŒ$Œ@uŒ ÈB)Œ// À / Ö …??LM È! ª ?ØÜà

à €?79ØÜà ÍÌÌ= €?Ö …??RM È! Ö €Ð}M ã! ª ?ØÜà

à €?7

ØÜà ÍÌÌ= €?79ØÜà ÍÌL> À? п?M >! È! Ö ¿?M Û ã! 7

ØÜà ÍÌÌ= @@79ØÜà ÍÌL> `@ Ð Ô ô? '¦ ?¥ » ÚBšŽCš™¥[email protected]? )? Ô Û Ö …?”LM t# ª ”ìðô

ô €?79ìðô ÍÌÌ= €?Ö …?”RM t# Ö €ä}M ?# ª ”ìðô

ô €?7

ìðô ÍÌÌ= €?79ìðô ÍÌL> À? ä¿”M ê" t# Ö ¿”M ‡" ?# 7

ìðô ÍÌÌ= @@79ìðô ÍÌL> `@ ä è ô” '¦ ”¥ Æ š™¬BfæqCš™¡A”$”@u” )” è ‡" Ö …?˜LM % ª ˜

€?79 ÍÌÌ= €?Ö …?˜RM % Ö €ø}M ;% ª ˜

€?7

ÍÌÌ= €?79 ÍÌL> À? ø¿˜M –$ % Ö ¿˜M 3$ ;% 7

ÍÌÌ= @@79 ÍÌL> `@ ø ü ô˜ '¦ ˜¥ ƒ  ‡Ä äB33#A˜$˜@u˜ ÈB)˜W ü 3$ Ö …?œLM Ì& ª œ

€?79 ÍÌÌ= €?Ö …?œRM Ì& Ö €}M ç& ª œ

€?7

ÍÌÌ= €?79 ÍÌL> À? ¿œM B& Ì& Ö ¿œM ß% ç& 7

ÍÌÌ= @@79 ÍÌL> `@ ôœ '¥ Û f&×C @oD33CAœ$œ@uœ ‡C)œ$$ ß% Ö …? LM s( ª  (,0

0 €?79(,0 ÍÌÌ= €?Ö …? RM s( Ö € }M Ž( ª  (,0

0 €?7

(,0 ÍÌÌ= €?79(,0 ÍÌ

thanks for the help guys!

Link to comment

The .scm can be decompiled into a .txt file, which can THEN be edited in notepad though, but then you'll need to recompile it. However, you'll need a program called Vice City Mission Builder to do this. As long as you don't modify important things and just stick with weapon and car placement, you should be fine. Happy modding.

Link to comment

At this point, I would recommend NOT to modify the mta.scm, even if it's solely for private use. But, if you are really interested in creating your own missions for single-player, you should check these links out:

http://www.home.no/bobby-stalefish - Barton's Editor

http://www.gtascripts.org - Mission Assembler (recommended)

http://vice-city.gibteshier.de - Opcode Database

http://www.gtaforums.com - Knowlegde Forum

At some point we *may* write the scm so that people can edit/change it to their needs without much hassle. But this will not happen anytime soon.

Link to comment
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...